PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT

Het Zomerfeest (hierna: het Evenement) wordt georganiseerd door Wijkvereniging de Toekomst, gevestigd en kantoorhoudend Leeuwarden, aan de Achlumerstraat 1a en ingeschreven onder KvK nummer 40001327 (hierna: Zomerfeest). Zomerfeest respecteert de privacy van haar klanten en van alle bezoekers (waaronder vrijwilligers) van de website www.zomerfeest.vosseparkwijk.nl (hierna: de Website) en/of het Evenement (hierna gezamenlijk: de Bezoeker). Zomerfeest draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

Artikel 1         Toepasselijkheid

1.1       In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Zomerfeest en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van Bezoekers van de Website en/of het Evenement.

1.2       Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Zomerfeest op haar Website en in haar mailingen naar verwijst. Zomerfeest adviseert Bezoekers het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Artikel 2         Identiteit Zomerfeest

2.1       Zomerfeest respecteert de privacy van haar klanten en van al haar Bezoekers. Zomerfeest draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

2.2       In dit Privacy Statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Zomerfeest.

2.3       Zomerfeest is gevestigd en kantoorhoudend in Leeuwarden aan de Achlumerstraat 1a. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK-nummer 40001327. Zomerfeest is bereikbaar via het contactformulier op de website https://www.zomerfeest.vosseparkwijk.nl/contact/.

2.4       Betrokkene is niet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Voor een goede dienstverlening is de verstrekking van bepaalde persoonsgegevens echter een noodzakelijke voorwaarde.

Artikel 3         Welke persoonsgegevens verzamelt Zomerfeest?

3.1       Bij de aanschaf van tickets voor het Evenement kan de Bezoeker (al dan niet door de betreffende (voor)verkooporganisatie) om persoonsgegevens, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer, worden gevraagd, welke gegevens Zomerfeest dan van de (voor)verkooporganisatie verkrijgt.

3.2       Daarnaast kan Zomerfeest persoonsgegevens van Bezoekers, zoals bijvoorbeeld naam, (e-mail)adres en telefoonnummer gebruiken, die zij rechtstreeks van Bezoekers verkrijgt in verband met bij Zomerfeest geplaatste bestellingen via de Website.

3.3       Ook kunnen door Zomerfeest surfgegevens (waaronder IP-adres, datum en tijd van bezoek aan de website) worden verkregen van Bezoekers van de Website.

3.4       Om een ten behoeve van het evenement van Zomerfeest verkregen betaalinstrument, zoals een polsbandje of betaalpas waarmee tijdens het Evenement kan worden betaald voor consumpties, te kunnen laten registreren, kan de Bezoeker worden gevraagd een e-mailadres en wachtwoord op te geven. Om het openstaande bedrag van het tegoed dat door de Bezoeker op een geregistreerd betaalinstrument werd gestort in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker terug te kunnen storten, zal de Bezoeker worden gevraagd om opgave van gegevens als naam, e-mail, bankrekeningnummer en telefoonnummer van de Bezoeker.

3.5       Tijdens het Evenement kunnen gegevens van Bezoekers worden verwerkt door Zomerfeest of een mediapartner, zoals het (met camera) registreren of laten registreren van het Evenement, al dan niet door cameratoezicht.

Artikel 4         Voor welke doeleinden worden gegevens verwerkt?

4.1       Zomerfeest gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie om de overeenkomst die zij met Bezoekers sluit in het kader van bezoek aan het Evenement of de Website zo goed mogelijk uit te kunnen voeren en voor de interne administratie.

4.2       Zomerfeest kan daarbij persoonsgegevens gebruiken:

  1. ten behoeve van het kunnen leveren van de bestelde tickets of producten aan de juiste persoon;
  2. om, indien de Bezoeker ervoor kiest om gebruik te maken van een bij Zomerfeest aangeschaft betaalinstrument, deze aan de Bezoeker te kunnen koppelen om het betaalinstrument in geval van verlies of diefstal te kunnen blokkeren;
  3. om (eventueel) resterend tegoed op een door de Bezoeker van Zomerfeest verkregen betaalinstrument in geval van verlies of diefstal aan de Bezoeker te kunnen restitueren en in dit verband veiligheidsmaatregelen te kunnen treffen en fraude zoveel mogelijk te voorkomen;
  4. om de Bezoeker te (laten) informeren over wijzigingen met betrekking tot tickets en/of over door Zomerfeest georganiseerde concerten en evenementen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
  5. ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiële) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten;
  6. Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

4.3       Zomerfeest of een mediapartner kan beeld- en/of geluidsopnamen (laten) maken tijdens het Evenement. Deze opnamen kan Zomerfeest gebruiken op de Website of ter promotie van het Evenement via social medianetwerken, zoals Facebook, Instagram, Twitter of Youtube. Daarnaast kunnen de opnamen gebruikt worden op de mediakanalen van de mediapartner(s), waaronder mogelijk radio en/of televisie. Opnamen die zijn gemaakt in het kader van cameratoezicht kan Zomerfeest gebruiken voor veiligheidsdoeleinden.

4.4       Zomerfeest kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Indien de Bezoeker geen nieuwbrief meer wenst te ontvangen, kan gebruik worden gemaakt van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

4.5       Eventuele back-ups van de opgeslagen gegevens die gemaakt worden door Zomerfeest ten behoeve van het optimaal functioneren van de systemen, worden uitsluitend gebruikt voor het herstellen van de systemen bij een storing.

4.6       De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Artikel 5         Surfgegevens en klikgedrag

5.1       Surfgegevens die Zomerfeest verzamelt kunnen worden opgeslagen en gebruikt om het bezoek aan en gebruik van de Website statistisch te analyseren en te optimaliseren. Surfgegevens worden (voor zover mogelijk) geanonimiseerd. Alleen geanonimiseerde gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, zoals Google Analytics.

Artikel 6         Cookies en Google Analytics

6.1       Zomerfeest behoudt zich het recht voor om, net als de meeste websites, informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde “cookies” om het navigeren in de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op een computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee de website bekeken wordt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op de computer op te slaan. Via de instellingen van de webbrowser kunnen cookies worden uitgezet.

6.2       Zomerfeest maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Uitsluitend om gebruik te maken van deze dienst van Google, wordt deze informatie, inclusief IP adres, aan Google verstrekt.

6.3       Via de website worden ook cookies geplaatst van Google in het kader van de dienst Google Analytics. Zomerfeest heeft geen invloed op wat Google met de op deze manier verkregen informatie doet.

Artikel 7         Sociale Netwerken

7.1       Op de Website van het Evenement staan knoppen die zijn gekoppeld zijn aan sociale netwerken, waaronder zoals Twitter, Instagram, Youtube en Facebook. Via deze knoppen kunnen de betreffende sociale netwerken cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen heeft Zomerfeest geen invloed.

7.2       De betreffende sociale netwerken zijn zelfstandig verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Voor dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale netwerken van toepassing.

Artikel 8         Beeld- en/of Geluidsopnamen

8.1       Zomerfeest of een mediapartner kan ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement beeld- en/of geluidsopnamen maken van de Bezoekers. Deze opnamen worden mogelijk openbaar gemaakt of verveelvoudigd via verschillende mediakanalen van Zomerfeest en/of mediapartner(s), zonder dat Zomerfeest of mediapartners een vergoeding aan de Bezoeker verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 9         Cameratoezicht

9.1       Ten behoeve van de veiligheid van de Bezoeker en de beveiliging van personen, gebouwen en terreinen, vindt cameratoezicht plaats.

9.2       Op diverse plaatsen op het festivalterrein hangen zichtbare beveiligingscamera’s. De Bezoeker wordt bij het betreden van het terrein van het Evenement gewezen op de aanwezigheid van cameratoezicht.

9.3       Bij calamiteiten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal afgestaan worden aan overheidsinstanties, waaronder mede begrepen politie en justitie.

Artikel 10      Bewaartermijn

10.1    Zomerfeest bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan vijf jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Camerabeelden van beveiligingscamera’s worden maximaal 28 dagen bewaard.

Artikel 11      Inzage, correctie en verzet

11.1    De Bezoeker dient er voor te zorgen dat Zomerfeest over de juiste persoonsgegevens beschikt. Bezoekers kunnen Zomerfeest via het contactformulier op de website https://www.zomerfeest.vosseparkwijk.nl/contact/ schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Zomerfeest, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van diens (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door de Bezoeker medegedeelde correcties, worden verwerkt.

11.2    Via het contactformulier op de website https://www.zomerfeest.vosseparkwijk.nl/contact/ kan de Bezoeker toestemming voor het gebruik van diens persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van toestemming laat rechtmatig gebruik van persoonsgegevens van vóór het intrekken van de toestemming onverlet.

11.3    Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Zomerfeest of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 12      Delen en doorgifte van gegevens

12.1    Zomerfeest is bevoegd om de gegevens van een Bezoeker te delen met aan Zomerfeest gelieerde ondernemingen, moeder-, en zusterbedrijven, en aan partijen die Zomerfeest inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder in verband met de hierboven genoemde doeleinden, zoals ter promotie en/of (concert)registratie van het Evenement.

12.2    Zomerfeest kan zonder specifieke toestemming van een Bezoeker, diens gegevens verstrekken vanwege op Zomerfeest rustende wettelijke verplichtingen en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

12.3    Omdat Zomerfeest bij haar dienstverlening gebruik maakt van derden, die in opdracht van Zomerfeest producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) persoonsgegevens van Bezoekers kunnen worden gebruikt, kan Zomerfeest die gegevens in dat verband ook aan deze derden verstrekken. Zomerfeest heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in de lijn met de Europese en Nederlandse wetgeving.

Artikel 13      Beveiligen

13.1    Zomerfeest neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

13.2    Mocht de Bezoeker de indruk hebben dat diens gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als de Bezoeker meer informatie wenst over de beveiliging van door Zomerfeest verzamelde persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Zomerfeest via het contactformulier op de website https://www.zomerfeest.vosseparkwijk.nl/contact/.

Artikel 14      Wijzigingen

14.1    Zomerfeest behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. De Bezoeker wordt geadviseerd om met regelmaat het actuele Privacy Statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als die wijzigingen wezenlijk zijn, zal Zomerfeest de Bezoeker hiervan duidelijk op de hoogte brengen via de Website of in een aan de Bezoeker gerichte e-mail.

14.2    Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit Privacy Statement kunnen gericht worden aan Zomerfeest via het contactformulier op de website https://www.zomerfeest.vosseparkwijk.nl/contact/.